Điều khoảng dịch vụ

HAVI Ecopac CO., LTD

Điều khoảng dịch vụ

Hoạt động của trang web này đang được kiểm soát bởi HAVI Ecopac Co. Ltd. HAVI Ecopac Co. Ltd được nói đến là "chúng tôi", "của chúng tôi", "chúng ta" trong điều khoảng dịch vụ và trong xuyên suốt trang web. Các công cụ và dịch vụ cùng với thông tin trên trang web sẽ được cung cấp cho bạn với tư cách là người dùng HAVI Ecopac Co. Ltd dựa trên sự chấp nhận của bạn về các thông báo, chính sách và điều kiện được đề cập ở đây. Bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chấp nhận được liên kết bởi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua (các) mặt hàng từ chúng tôi.

Trước khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, hãy chắc chắn rằng bạn đọc và hiểu các điều khoản dịch vụ này một cách đầy đủ nhất. Bạn chấp nhận bị giới hạn bởi các điều khoản dịch vụ này khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web. Bạn không được phép truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên trang web nếu bạn có mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào.

Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung cùng với các chính sách được đề cập trong ghi chú này, bao gồm cả các chính sách được cung cấp bởi các hyperlinks. Mọi người dùng của các trang web của chúng tôi như nhưng không giới hạn ở khách hàng, trình duyệt, thương nhân, người đóng góp nội dung và nhà cung cấp đều bị ràng buộc bởi điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Có giới hạn đối với các điều khoản dịch vụ này nếu chúng được xem là một ưu đãi. Bất cứ khi nào bản cập nhật được thực hiện cho các công cụ hoặc tính năng trên cửa hàng hiện tại, bản cập nhật đó cũng sẽ có sẵn theo các điều khoản dịch vụ. Trang này sẽ luôn luôn cung cấp các điều khoản dịch vụ cập nhật cho bạn mọi lúc. Quyền thực hiện các hoạt động cập nhật và sửa đổi về các điều khoản dịch vụ được bảo lưu bởi chúng tôi và sẽ được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

Tuy nhiên, công việc của bạn là thỉnh thoảng kiểm tra cập nhật trên trang này. Bạn được hiểu là đã đồng ý với các thay đổi sau khi bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web sau khi sửa đổi được đăng. Go Daddy là nơi trang web được lưu trữ. Phần thương mại điện tử cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình cho khách hàng được cung cấp bởi họ.    

Mục 1: Điều khoản cửa hàng trực tuyến

Bạn khẳng định rằng tuổi của bạn đã qua tuổi thiểu số trong tình trạng cư trú hoặc tuổi của bạn giống với đa số ở tỉnh cư trú của bạn và bạn đã cho phép sử dụng trang web này bởi bất kỳ phường dưới tuổi vị thành niên nào của bạn khi bạn chấp nhận điều khoản dịch vụ.

Bạn sẽ không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động nào bị pháp luật cấm hoặc cho bất kỳ mục đích nào không được ban hành cũng như bạn không thể vi phạm bất kỳ luật nào như luật bản quyền ở địa phương trong khi sử dụng dịch vụ.

Bạn phải tránh truyền bất kỳ vi-rút hoặc bất kỳ mã nào có thể phá hủy trang web. Dịch vụ của bạn sẽ bị chấm dứt nếu bất kỳ điều khoản nào bị vi phạm hoặc vi phạm bởi bạn.

Mục 2: Điều kiện chung

Quyền không cung cấp dịch vụ cho bất cứ ai ở bất kỳ thời điểm nào được bảo lưu bởi chúng tôi. Bạn biết rằng thông tin của bạn ngoại trừ chi tiết thẻ tín dụng có thể được gửi mã hóa và bao gồm (i) gửi qua các mạng khác nhau và (ii) sửa đổi để phù hợp với mong đợi kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị liên kết. Bất cứ khi nào việc chuyển tiền được thực hiện qua mạng, thông tin thẻ tín dụng luôn được giữ bí mật.

Bạn chấp nhận rằng sẽ không có bản sao, khai thác, sao chép, bán, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc tiếp cận dịch vụ hoặc bất kỳ tương tác nào trên trang web thông qua dịch vụ được cung cấp mà không có trước và đã ký ủy quyền của chúng tôi.

Các điều khoản này sẽ không bị hạn chế hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phương tiện nào vì các tiêu đề được sử dụng trong thông báo này vì chúng chỉ được sử dụng để làm cho nó dễ dàng hơn.

Mục 3: Không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và thiếu sót

Tính chính xác, hiện tại và đầy đủ của thông tin được cung cấp trên trang web này không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Các nguồn thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác hơn nên được tiến hành trước khi sử dụng thông tin có sẵn trên trang web này vì là nguồn thông tin duy nhất cho mọi quyết định vì nội dung trên trang web không đáng tin cậy. 

Thông tin lịch sử có thể được tìm thấy trên trang web và dự kiến sẽ không được cập nhật vì chúng chỉ được cung cấp để bạn có thể tham khảo chúng. Quyền sửa đổi nội dung Trang web vẫn được chúng tôi bảo lưu, tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ thực hiện cập nhật thông tin trên trang web. Tìm kiếm những thay đổi trên trang web của chúng tôi đã được bạn đồng ý.

Mục 4: Thay đổi có thể được thực hiện đối với Dịch vụ và Giá cả

Chúng tôi có thể không thông báo cho bạn về sự thay đổi giá cho các sản phẩm của chúng tôi. Sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc bất kỳ phân khúc hoặc thành phần nào mà không cần thông báo trước vẫn là quyền được bảo lưu của chúng tôi. Không có sự thay đổi nào về giá cả, đình chỉ dịch vụ, chấm dứt dịch vụ và sửa đổi là gánh nặng của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Mục 5: Sản phẩm

Trang web có thể chứa các loại sản phẩm cụ thể trực tuyến. Các sản phẩm này có thể không đủ về số lượng và có thể được trao đổi hoặc trả lại dựa trên chính sách hoàn trả của chúng tôi. Các mô tả đầy đủ về các sản phẩm của chúng tôi hiện đang có trong cửa hàng đã được chúng tôi hiển thị với độ chính xác hoàn toàn.

Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh bạn nhìn thấy trên thiết bị của bạn chỉ dựa trên tình trạng của thiết bị. Chúng tôi có thể chọn không bán hoặc giới hạn doanh số bán sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ cá nhân, khu vực hoặc môi trường nào vì đó vẫn là quyền của chúng tôi. Quyền này có thể được kích hoạt ở cấp độ hoàn cảnh.

Chúng tôi cũng có quyền hạn chế số lượng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể chọn thay đổi hoặc sửa đổi giá cả và mô tả sản phẩm của mình tại bất kỳ thời điểm nào vì đó là quyền của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt bất kỳ sản phẩm nào bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy thích. Chúng tôi có thể đưa ra bất kỳ đề nghị nào được thực hiện trên bất kỳ thương hiệu sản phẩm nào của chúng tôi khi cần thiết. Không có sự đảm bảo nào về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc bạn sẽ hài lòng với sản phẩm bạn đã mua hoặc chúng tôi sẽ sửa bất kỳ lỗi nào có thể phát sinh trong dịch vụ.  

Mục 6: Độ chính xác thanh toán và thông tin tài khoản

Chúng tôi có thể chọn không theo dõi bất kỳ đơn đặt hàng nào cho bất kỳ sản phẩm nào bạn đặt với chúng tôi. Số lượng sản phẩm mà một người hoặc gia đình mua có thể bị giới hạn hoặc hủy bỏ bởi chúng tôi. Những hạn chế này có thể là đối với các đơn đặt hàng bị nghi ngờ có cùng thông tin như thẻ tín dụng, tên và cả địa chỉ thanh toán và giao hàng đều giống nhau. Số điện thoại hoặc email được cung cấp trong quá trình cố gắng đặt hàng có thể được chúng tôi liên hệ trong trường hợp chúng tôi chọn hủy hoặc thực hiện một số sửa đổi cho đơn đặt hàng.

Bây giờ bạn chấp nhận sử dụng chính xác, cập nhật và chi tiết đầy đủ về mọi giao dịch bạn thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Để giúp việc liên lạc với bạn dễ dàng hơn và cũng giúp quá trình giao dịch của bạn được nhanh chóng, bạn chấp nhận nhanh chóng thực hiện cập nhật cần thiết cho tất cả thông tin của mình như tên, địa chỉ email, chi tiết thẻ tín dụng và số điện thoại.

Mục 7: Công cụ tùy chọn

Bất kỳ công cụ của bên thứ ba nào mà chúng tôi không chăm sóc hoặc có bất kỳ tiếng nói nào về nó, đều có thể được chúng tôi cung cấp cho bạn. Bạn chấp nhận rằng các công cụ hoặc thông tin đó được cung cấp cho bạn mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào, và quyền truy cập được cung cấp bởi vì như là và có sẵn, có nghĩa là chúng tôi không cung cấp cho bạn bất kỳ sự chắc chắn nào về nó. Bạn phải tự mình sử dụng các công cụ của bên thứ ba này vì chúng là tùy chọn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó.

Bạn đang sử dụng bất kỳ công cụ tùy chọn của bên thứ ba nào, vì chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì về nó, tuy nhiên, bạn nên cẩn thận và đảm bảo rằng bạn có hiểu biết đầy đủ về các điều khoản và tình trạng của các công cụ bạn đang được sử dụng bởi các nhà cung cấp của nó. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc sản phẩm mới thông qua trang web, có thể bao gồm việc cung cấp các tài nguyên và công cụ mới. Những công cụ, tính năng và / hoặc dịch vụ mới này cũng sẽ được xem xét theo các điều khoản dịch vụ này. 

Mục 8: Liên kết của bên thứ ba

Nội dung từ bên thứ ba có thể được bao gồm trong các sản phẩm và dịch vụ cụ thể được cung cấp thông qua dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể được tự động chuyển đến các trang web của bên thứ ba không được kết nối với chúng tôi khi bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web của bên thứ ba, vì chúng tôi không đảm bảo mức độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của các tài nguyên trong đó.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ, vật liệu, tài nguyên hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên kết với các trang web của bên thứ ba. Trước khi bạn tiếp tục với bất kỳ giao dịch nào trên trang web của bên thứ ba, hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện của họ đối với dịch vụ. Chỉ đạo mọi khiếu nại, khiếu nại và / hoặc câu hỏi cho bên thứ ba về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.   

Mục 9: Nhận xét và phản hồi từ người dùng

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ nhận xét, yêu cầu, đề xuất, ý tưởng, kế hoạch, đề xuất hoặc nội dung nào khác được gửi cho chúng tôi qua email, trực tuyến hoặc các phương tiện khác khi chúng tôi yêu cầu hoặc khi chúng tôi không có bất kỳ lúc nào bất kỳ giới hạn nào bằng cách sao chép, chỉnh sửa, xuất bản, dịch, phân phối và cũng sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi không có nghĩa vụ coi các bình luận là bí mật, trả tiền cho bất kỳ bình luận nào dù được yêu cầu hay không, hoặc trả lời bất kỳ bình luận nào.

Chúng tôi có thể chọn nhưng không có nghĩa vụ sửa đổi, xóa hoặc giám sát bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là không phù hợp, bất hợp pháp, phỉ báng, xúc phạm, bôi nhọ, khiêu dâm, đe dọa và / hoặc khiêu dâm hoặc không thể chấp nhận được, vì nó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của bên này dịch vụ.

Bạn chấp nhận rằng không có ý kiến nào của bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba như nhãn hiệu, bản quyền, quyền riêng tư và / hoặc quyền cá nhân khác. Bạn cũng chấp nhận rằng các bình luận của bạn sẽ không bị lạm dụng, đe dọa và trái pháp luật hoặc bao gồm các tài liệu phá hoại có thể gây thiệt hại cho hoạt động hiệu quả của dịch vụ hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Việc mạo danh như sử dụng thông tin giả mạo (địa chỉ email giả, tên, địa chỉ) có thể không được sử dụng vì nó có thể khiến chúng tôi và bên thứ ba đi sai hướng khi tìm kiếm nguồn nhận xét cụ thể. Cả nhận xét và tính chính xác của nó là trách nhiệm của bạn. Không có bình luận nào được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bạn được tính là trách nhiệm pháp lý của chúng tôi.

Mục 10: Thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật của chúng tôi kiểm soát thông tin cá nhân của bạn gửi cho chúng tôi qua cửa hàng.

Mục 11: Lỗi, thiếu sót và không chính xác

Đôi khi có thể có lỗi đánh máy, thiếu sót và thiếu chính xác trong thông tin hiển thị trên trang web của chúng tôi có thể liên quan đến ưu đãi, phí vận chuyển, giá cả, mô tả sản phẩm, thời gian chuyển đổi và khuyến mãi. Quyền sửa bất kỳ lỗi nào trên thông tin hiển thị trên trang web, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu khi được phát hiện và cũng để hủy đơn hàng ngay cả khi bạn đã gửi vẫn được chúng tôi bảo lưu.

Ngoại trừ khi luật pháp yêu cầu chúng tôi, chúng tôi không có nghĩa vụ phải sửa đổi, cập nhật hoặc làm rõ thông tin trong dịch vụ hoặc trên một trang web tương tự, chẳng hạn như thông tin về giá cả. Không có ngày cụ thể có thể được gọi là một dấu hiệu cho thấy tất cả các thông tin có sẵn trên trang web liên quan đến dịch vụ đều được cập nhật. 

Mục 12: Không được phép sử dụng

Để đi xa hơn về những điều cần tránh đã được làm rõ về mặt dịch vụ, bạn không được phép sử dụng trang web hoặc tài liệu của nó: (a) cho bất kỳ hành động bất hợp pháp nào; (b) để khiến người khác tham gia vào các hành vi bất hợp pháp; (c) vi phạm bất kỳ luật nào cho dù là quốc tế, liên bang, tiểu bang hoặc những người khác; (d) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của người khác; (e) để tạo niềm vui cho mọi người, chê bai, phỉ báng, lăng mạ, làm hại, đe dọa, vu khống, lạm dụng hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, nguồn gốc, tôn giáo, tuổi tác, sắc tộc, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, quốc gia hoặc khuyết tật; (f) cung cấp thông tin giả mạo có thể đánh lừa chúng tôi; (g) để tải lên mã, vi-rút hoặc sâu có thể phá hủy hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào liên quan đến nó, internet hoặc trang web của bên thứ ba một cách tiêu cực; (h) để thu thập và xâm chiếm thông tin cá nhân của người khác; (i) để lừa đảo, spam, thu thập dữ liệu, lấy cớ, cạo hoặc nhện; (j) cho bất kỳ mục đích vô lý; (k) ảnh hưởng đến bảo mật của dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào liên quan đến nó, internet hoặc trang web của bên thứ ba. Quyền ngừng sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ trang web tương tự nào để vi phạm bất kỳ lệnh cấm nào vẫn được chúng tôi bảo lưu.  

Mục 13: Không bảo hành; Hạn chế trách nhiệm

Chúng tôi không bảo đảm hoặc bảo hành rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn sẽ thỏa đáng, không bị gián đoạn, chính xác, an toàn hoặc hiệu quả. Chúng tôi cũng không đảm bảo với bạn rằng kết quả của việc sử dụng dịch vụ này sẽ không có lỗi hoặc có thể dựa vào. Bạn thừa nhận rằng dịch vụ có thể bị xóa cho đến khi chúng tôi thấy phù hợp để mang lại hoặc hủy dịch vụ đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

Bạn cũng chấp nhận rằng việc bạn có thể hoặc không thể sử dụng dịch vụ là trách nhiệm của bạn. Cả dịch vụ và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ đều được cung cấp bởi vì như vậy và đó là sẵn có cho việc sử dụng của bạn, không bao gồm bảo hành, đại diện, điều kiện, dù lớn hay nhỏ, cùng với các điều kiện và đảm bảo có thể bán được tiêu chuẩn, độ bền thị trường, sẵn sàng cho một mục đích cụ thể, không vi phạm và chủ đề được ngụ ý.   

Ngay cả khi bạn được thông báo về việc có thể bị tổn thất hoặc thiệt hại từ việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ như thế nào, HAVI Ecopac Co. Ltd cán bộ, chi nhánh, giám đốc, nhà thầu, nhà cung cấp, đại lý, thực tập sinh, người cấp phép hoặc nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, yêu cầu, thương tích hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, trực tiếp, trừng phạt, gián tiếp, hoặc hậu quả đặc biệt có thể bao gồm nhưng không giới hạn mất tiền tiết kiệm, doanh thu, lợi nhuận, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại liên quan nào, bất kể nó có trong hợp đồng, sơ suất, tra tấn hay bất kỳ khiếu nại liên quan nào khác do sử dụng dịch vụ và / hoặc sản phẩm có thể bao gồm thiếu sót hoặc lỗi trong bất kỳ tài liệu nào, hoặc bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu hoặc sản phẩm nào được truyền, hiển thị hoặc cung cấp thông qua dịch vụ.

Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn ở mức cao nhất được pháp luật cho phép ở một số tiểu bang hoặc tỉnh nơi trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc sự cố không được phép loại trừ hoặc hạn chế. 

Mục 14: Bồi thường

Bạn chấp nhận bồi thường, bảo vệ và không giữ HAVI Ecopac Co. Ltd và cán bộ, đại lý, giám đốc, người cấp phép, đối tác, chi nhánh, công ty con, nhà thầu phụ, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi vô hại trước mọi hình thức yêu cầu hoặc yêu cầu bồi thường, có thể bao gồm phí luật sư, do bên thứ ba nộp vi phạm các điều khoản dịch vụ này hoặc các tệp có trong tài liệu tham khảo hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Mục 15: Mức độ nghiêm trọng

Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản dịch vụ này bị coi là bất hợp pháp và không thể được thi hành, thì luật đằng sau nó sẽ được thực thi hoàn toàn, và một phần của các điều khoản dịch vụ không thể thi hành này sẽ bị xóa khỏi nó, và nó sẽ không trong bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến các phần khác của điều khoản dịch vụ có thể được thi hành.

Mục 16: Chấm dứt

Thỏa thuận này có thể bị dừng lại, nhưng tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ do các bên đóng góp trước ngày chấm dứt sẽ không bị chấm dứt. Ngoại trừ điều khoản dịch vụ này bị chấm dứt bởi một trong hai chúng tôi, nó sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực. Thỏa thuận này có thể được chấm dứt bằng cách không sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa.

Nếu bạn bị phát hiện không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào mà không thông báo trước cho bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi khoản thanh toán đang chờ xử lý cho đến khi chấm dứt ngày và chúng tôi cũng có thể ngăn bạn truy cập bất kỳ hoặc một phần dịch vụ nào của chúng tôi.

Mục 17: Toàn bộ thỏa thuận

Rằng bất kỳ quyền nào trong các điều khoản và dịch vụ này không được chúng tôi thi hành không có nghĩa là nó sẽ bị đánh cắp. Toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi kiểm soát việc sử dụng dịch vụ của bạn được bao gồm và như được đăng trong các điều khoản dịch vụ này, qua đó ghi đè mọi thỏa thuận, đề xuất và tương tác chính thức, bất kể loại nào (bằng văn bản hoặc bằng lời), giữa cả bạn và chúng tôi.

Không có hành động nào được thực hiện đối với bên soạn thảo các điều khoản dịch vụ này vì sự mơ hồ trong sự cố.   

Mục 18: Luật điều chỉnh

Luật pháp của chính phủ sẽ là cơ sở để các điều khoản dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận từng phần nào khác được cung cấp cho bạn sẽ được theo dõi và kiểm soát. 

Mục 19: Thay đổi Điều khoản dịch vụ

Cập nhật mới nhất về các điều khoản dịch vụ này sẽ được cung cấp cho bạn trên trang này. Quyền xóa, cập nhật, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ khía cạnh nào trong số này sẽ được cung cấp trên trang này bằng cách hiển thị các cập nhật và sửa đổi cho trang web của chúng tôi vẫn được bảo lưu. Do đó, kiểm tra trang web của chúng tôi là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ này khi bạn tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đăng các bản cập nhật.  

Mục 20: Thông tin liên lạc

Gửi câu hỏi của bạn cho chúng tôi về các điều khoản dịch vụ thông qua trang liên hệ hoặc sử dụng địa chỉ email chính thức của chúng tôi.